Zmiany w prawie

 • Drugie czytanie projektu zmiany ustawy o transporcie drogowym

  W załączeniu stenogram z dyskusji w drugim czytaniu nad projektem zmiany ustawy o transporcie drogowym. Z prośbą do członków o zapoznanie się
  z nim. Szczególnie wystąpieniem Ministra Szmyta na temat kierunków dużej nowelizacji. Ustawa zostanie dziś przez Sejm przyjęta.

   

 • Informacja ws. przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy o PTZ

  Uprzejmie informujemy iż Senat skierował do Sejmu swój wniosek o nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Sejm nadał mu nr druku 716. Propozycja Senatu dotyczy w zasadzie przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy z dnia 1 stycznia 2017 na dzień 1 stycznia 2018 r.

  Pracę nad tym projektem Sejm rozpoczyna w dniu 19 lipca o godz. 18.oo – przeprowadzając pierwsze czytanie projektu.

  Poprzedni projekt zmiany ustawy proponowany przez Senat, o którym informowaliśmy Szanownych Państwa, (druk senacki nr 208) jest już nieaktualny.

  Szeroką nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ma przygotować Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.


  Z poważaniem

  Zdzisław Szczerbaciuk - Prezes Zarządu PIGTSiS

 • Projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym i ptz

  Uprzejmie informuję, że w dniu 27 czerwca grupa Senatorów opracowała projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym i publicznym transporcie zbiorowym. Z projektem można zapoznać się na stronach internetowych Senatu RP. Projekt ma numer druku 208.

  Po wstępnym przeanalizowaniu projektu rodzą się duże wątpliwości co do funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego. W związku z powyższym zostanie opracowana dogłębna analiza skutków proponowanych zmian. Z analizą zapozna się Zarząd PIGTSiS na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia b.r. i podejmie decyzje o zgłoszeniu uwag ze strony naszej Organizacji do Senatu RP.

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się ww. projektem i zgłaszanie do Zarządu PIGTSiS swoich uwag.

  Zdzisław Szczerbaciuk - Prezes Zarządu PIGTSiS

 • Projekt nowelizacji ustawy o ptz przesłany w dniu 4 maja 2016 r. do ministerstwa

  W zał. uwagi Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji przesłane do Pana Jerzego Szmita Podsekretarza Stanu Ministerstwa Transportu i Budownictwa, w związku z zamiarem zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.


   

 • Zmiana ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

  W nawiązaniu do już zamieszczonej w dniu 22 maja br. wiadomości "Uwagi PIGTSiS do druku nr 3222 (do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym)"  http://www.pigtsis.pl/artykul/709.html informujemy, że w dniu 21 lipca br., na wspólnym posiedzeniu Sejmowe Komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyły projekty ustaw:

   


  1. o zmianie ustawy o straży gminnej, ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 2973), dotyczące pozbawienia straży gminnej uprawnień do używania urządzeń rejestrujących (fotoradarów) 

  2. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3222), dotyczące przeniesienia odpowiedzialności za naruszenia przepisów ruchu drogowego, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, ze sprawcy naruszenia na właściciela lub posiadacza pojazdu.

 • Uwagi PIGTSiS do druku nr 3222 (do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym)

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, w załączeniu przekazuje do wiadomości scan naszego pisma l. dz. PIGTSiS-410/P/2015 z 22.05.2015 r. adresowanego do Pana Stanisława Żmijana - Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury, w którym to piśmie zawarliśmy nasze konkretne propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3222), w którym to projekcie Podkomisja Sejmowa zamierza zmienić mandatowe karanie kierowców za przekraczanie prędkości i tzw. "późne" wjazdy na skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na kary administracyjne nakładane na właścicieli pojazdów. 

  Uprzejmie prosimy naszych Członków o zapoznanie sie z tymi - naszym zdaniem skandalicznymi - propozycjami kilkunastu parlamentarzystów i podjęcie stosownych działań w terenie, aby znaleźć poparcie innych Parlamentarzystów dla poparcia zgłoszonych przez PIGTSiS propozycji zmian naprawiających te szkodliwe zamiary.


   

 • Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji przedkłada w załączeniu pismo PIGTSiS-312/P/2015 adresowane do Pani Marii Wasiak - Minister Infrastruktury i Rozwoju zawierające uwagi w zakresie otrzymanych z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w dniu 5 lutego 2015 r. projektów:

  1Ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw - projekt datowany na 17grudnia 2014 r.

  2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU w sprawie minimalnych warunków, jakim powinna odpowiadać kabina pojazdu
  wyposażona w miejsce lub miejsca do spania - projekt z dnia 5 lutego 2015 r.

  3. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących kierowcy z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju

 • Pismo do Pani Premier Ewy Kopacz ws. zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz ustawie - kodeks K.

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie w załączeniu publikuje nasze pismo l. dz. PIGTSiS- 354/P/2015 z 24 marca 2015 r. wystosowane do Pani Premier Ewy Kopacz. 

 • Ustawa z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji informuje, ż w Dzienniku Ustaw z 20 marca 2015 r. w poz. 390 ukazała się "Ustawa z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw" - zmiany dotyczą m.in. ustanawiania tzw. "terminal" czyli dworców, w których udzielana jest pomoc osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.

 • Opinia Min. IiR dot. rozp w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę

  W załączeniu pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie naszego pisma zawierającego "Opinię PIGTSiS ws. zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera sie opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej.


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy