Znajdujesz się w: PIGTSIS

Analizy sytuacji rynkowej w zakresie przewozów pasażerskich

Z dniem 1 stycznia 2004 r. podjęcie przez uprawniony organ samorządu terytorialnego decyzji w sprawie wydania przewoźnikowi nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km powinno być poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. PIGTSIS oferuje Państwou pomoc w tym zakresie

 

Zakres działań objętych umową

Koszty usługi

Projekty umów

Wykaz samorządów z którymi PIGTSIS zawarła umowę

 


Zakres działań objętych umową

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji  proponuje podjęcia się na zasadach umownych w imieniu Starosty lub Wójta albo Burmistrza, następujących czynności związanych z procesem udzielania przedsiębiorstwom zezwoleń na wykonywanie regularnego przewozu osób:

  • przyjmowanie od zainteresowanych przewoźników wniosków o wydanie zezwolenia wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w art. 22, ust. 1,
  • opracowanie analizy sytuacji komunikacyjnej w zakresie regularnego przewozu osób zgodnie z art. 22a, ust. 5,
  • zasięgnięcie opinii organizacji konsumentów w sprawie proponowanych zmian w zakresie udzielanych lub zmienianych zezwoleń (art. 22a, ust. 6),
  • przygotowanie projektu stanowiska na podstawie którego Marszałek, Starosta, Prezydent Miasta, Wójt albo Burmistrz, rozpatrując wniosek przewoźnika, zgodnie z art. 22a, ust. 1 odmawiałby wydania zezwolenia (pkt 1) lub mógłby dokonać odmowy jego wydania (pkt 2), 
  • przygotowywanie stanowiska Starosty w sprawie wniosków Marszałka Województwa w sprawie wydania lub zmiany zezwoleń na komunikację przebiegającą przez obszar Powiatu,
  • przygotowywanie stanowiska Prezydenta Miasta, Wójta, Burmistrza w sprawie wniosków Starostów w sprawie wydania lub zmiany zezwoleń na komunikację przebiegającą przez obszar Gminy lub Miasta.
  • opracowywanie analiz rocznych


Po wykonaniu powyższych czynności, na podstawie przygotowanego projektu stanowiska, Marszałek, Starosta, Prezydent Miasta, Wójt lub Burmistrz podejmowałby decyzję dotyczącą wydania, odmowy wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie krajowych przewozów regularnych.

Koszty usługi

KKoszt wykonywania analiz sytuacji rynkowej realizowanych przez Izbę poprzednio był ponoszony przez przewoźników a obecnie od 1 lipca 2011 r. czyli po zmianie ustawy o transporcie drogowym zawartej w przepisach Ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622) w całości jest pokrywany przez samorząd terytorialny na podstawie stawek opłat określonych w dwustronnych umowach zawieranych w tej sprawie przez PIGTSiS z poszczególnymi samorządami.

 

Ponadto oferujemy samorządom terytorialnym, na warunkach określonych w umowie, także dostęp do zamieszczonego na naszej stronie internetowej www.autobusowyrozkladjazdy.pl  informacji o realizowanej przez przewoźników komunikacji autobusowej, co pozwala na spełnienie przez samorząd nowego obowiązku, opracowywania i administrowania systemem informacji dla pasażerów, wprowadzonego przez przepisy art.  15, ust. 1 pkt. 3 lit. e oraz ust. 43 ust. 1 pkt 8 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz.13.

 

Projekty umów na wykonywanie analiz sytuacji komunikacyjnej

Projekt umowy w sprawie wykonywania analiz sytuacji komunikacyjnej-Umowa z Gminą.pdf Projekt Umowy - Gmina (pdf)

 Projekt Umowy - Gmina (doc)

 

Projekt umowy w sprawie wykonywania analiz sytuacji komunikacyjnej-Umowa z Gminą.pdf Projekt Umowy - Powiat (pdf)

 Projekt Umowy - Powiat (doc)

 

Projekt umowy w sprawie wykonywania analiz sytuacji komunikacyjnej-Umowa z Gminą.pdf Projekt Umowy - Miasto npp (pdf)

 Projekt Umowy - Miasto npp (doc)