Znajdujesz się w: PIGTSIS

Dystrybucja druków

W związku z nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym [Dz. U. z 2016 r., poz. 1342], gdzie przedłużono do 31.12.2017 r. możliwość wykonywania regularnych przewozów osób w w krajowym transporcie drogowym, informujemy, że od dnia 26 września 2016 r. będziemy mieli w sprzedaży wydrukowane nowe wzory zezwoleń i wypisów z zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób określone w zał. 1 i 8 do Rozporządzenia MIiR (Dz. U. z 2014 r., poz. 402)

 

Formularze zezwoleń I wypisów z zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym sporządzone według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach, tj. zał. 1 I 8 do Rozporządzenia MI (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1519) mogą być nadal stosowane, czyli wydawane przewoźnikom przez uprawnione organy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r. Druków tych zezwoleń już nie posiadamy, ale mamy jeszcze niewielki zapas takich wypisów, więc przy ewentualnych dalszym ich zamawianiu w celu wydania ich jeszcze w 2016 r. w zamówieniach prosilibyśmy jednoznaczenie to określić.


Informujemy, że w związku z wprowadzoną przez operatora Poczta Polska S.A. z dniem 1 marca 2017 r. podwyżką cen usług za przesyłki w stosowanych przez nas Formularzach do zamawiania druków używanych w transporcie drogowym, wprowadziliśmy stosowną informację o tej podwyżce kosztów przesyłek pocztowych.


FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA DRUKI (PDF); (XLS)

I. Informujemy, iż w związku z art. 85 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym [Dz. U. z 2015 r. poz. 1440] wprowadzającym od 1 lipca 2016 r. możliwość składania wniosków na prowadzenie przewozów na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozów, najpóźniej od dnia 5 lipca 2016 r. wprowadzimy do sprzedaży nowe druki określone w zał. nr 2 (Potwierdzenie zgłoszenia przewozu) i nr 3 (Wypis z potwierdzenie zgłoszenia przewozu) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów. (Dz. U. z 2011 r. Nr 40, poz. 205).


II. Informujemy, iż w związku z ukazaniem się w dniu 23 lipca 2014 r. Dziennika Ustaw gdzie w poz. 961 opublikowano ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i ROZWOJU z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia - zostały określone nowe wzory tych druków:


1. zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych w krajowym transporcie drogowym, jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej - zał. 1 do rozporządzenia

2. wypisu z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - zał. 2 do rozporządzenia


Jednocześnie w § 3.  tego Rozporządzenia określono, że

1.  Formularze zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne oraz wypisy z tych zaświadczeń, wydrukowane według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach, mogą być nadal stosowane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r.  - czyli wydawane przedsiębiorcom przez uprawnione starostwa, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r. – w tym zakresie przewidujemy, że nowe formularze tych druków zaświadczeń i wypisów będą dostępne w sprzedaży od 7 września 2015 r. 


III. Informujemy, iż w związku z ukazaniem się w dniu 27 marca 2014 r. Dziennika Ustaw gdzie w poz. 402 opublikowano ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i ROZWOJU z dnia 6 marca 2014r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych oraz wypisów zezwoleń - zostały określone nowe wzory druków zezwoleń i wypisów zezwoleń na wykonywanie przewozów osób:

 

1. regularnych w krajowym transporcie drogowym - zał. 1 i zal. 8 do rozporządzenia

2. regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym - zał. 2 i zał. 9 do rozporządzenia

 

Jednocześnie w § 5.  tego Rozporządzenia określono, że

1. Formularze zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym sporządzone według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach mogą być nadal stosowane, czyli wydawane przewoźnikom przez uprawnione organy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 r. – od dnia 17 listopada 2014 r. udostępniamy nowe wzory tego druku

2. Formularze zezwoleń I wypisów z zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym sporządzone według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach, tj. zał. 1 I 8 do Rozporządzenia MI (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1519)mogą być nadal stosowane, czyli wydawane przewoźnikom przez uprawnione organy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.. Druków tych zezwoleń już nie posiadamy, ale mamy jeszcze niewielki zapas takich wypisów, więc przy ewentualnych dalszym ich zamawianiu w celu wydania ich jeszcze w 2016 r.   w zamówieniach prosilibyśmy jednoznaczenie to określić.

W związku z nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym [Dz. U. z 2016 r., poz. 1342], gdzie przedłużono do 31.12.2017 r. możliwość wykonywania regularnych przewozów osób w w krajowym transporcie drogowym, informujemy, że od dnia 26 września 2016 r. będziemy mieli w sprzedaży wydrukowane nowe wzory zezwoleń i wypisów z zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób określone w zał. 1 i 8 do Rozporządzenia MIiR (Dz. U. z 2014 r., poz. 402);

 


Informujemy Państwa, iż organizujemy cykl szkoleń z zakresu funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Polsce po dniu 1 marca 2011 r. w oparciu o Rozporządzenie PE i Rady nr 1370/2007 oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Szczegóły nt. szkoleń znajdą Państwo w pismie w załączeniu.


 

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie jest dystrybutorem DOTYCHCZASOWYCH druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń niezbędnych do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozów osób lub rzeczy.

 

Odbiorcą tych druków są wyłącznie urzędy samorządu terytorialnego na szczeblach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, które zgodnie z obowiązującym prawem udzielają zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji oraz wydają inne zezwolenia.

 Lista oferowanych druków:

1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – zał. 1 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz. U. z 2013 r. poz.713);

2. Wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu  przewoźnika  drogowego – zał. nr 6 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz. U. z 2013 r. poz.713);

3. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym  – zał. nr  2 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz. U. z 2013 r. poz.713);

4. Wypis z licencji  na  wykonywanie  krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu  osób samochodem osobowym  – zał. nr 7 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz. U. z 2013 r. poz.713);

5. Licencja na wykonywanie krajowego  transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do  przewozu  powyżej  7  i  nie  więcej  niż 9  osób  łącznie  z  kierowcą  – zał. nr  3 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz. U. z 2013 r. poz.713);

6. Wypis z  licencji na wykonywanie krajowego  transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym  konstrukcyjnie  do przewozu powyżej  7 i  nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą  – zał. nr 8 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz. U. z 2013 r. poz.713);

7. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – zał. nr 4 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz. U. z 2013 r. poz.713); W związku z pytaniami pracowników dwóch Urzędów Gmin dotyczącymi formatu druków licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką, informujemy, że na oficjalnej stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, gdzie opublikowany jest Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 713 czyli  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/713/1 wzór tej licencji określono w formacie A5 a nie jak to błędnie publikują niektóre serwisy internetowe w formacie A4.

8. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy – zał. nr 5 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz. U. z 2013 r. poz.713);

9. Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób  – zał. 1 do Rozporządzenia MIiR (Dz. U. z 2014 r., poz. 402)

10. Wypis z zezwolenina wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób  – zał. 8 do Rozporządzenia MIiR (Dz. U. z 2014 r., poz. 402)

11. Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób  – zał. 2 do Rozporządzenia MIiR (Dz. U. z 2014 r.  poz. 402);

12. Wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób  – zał. 9 do Rozporządzenia MIiR (Dz. U. z 2014 r.  poz. 402);

13. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne – zał. 1 do Rozp. MIiR (Dz. U. z 2014 r., poz. 961)

14. Wypis z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne – zał. 2 do Rozp. MIiR (Dz. U. z 2014 r., poz. 961)

15. Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – zał. 1 do Rozporządzenia MI (Dz. U. z 2011 r. Nr 40, poz. 205)

16. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – zał. 1 do Rozporządzenia MI (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1612)- pozostanie w dalszym użytku zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 5.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 567)

17. Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – zał. 5 do Rozporządzenia MI (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1612) - pozostanie w dalszym użytku zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 5.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 567)

18. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy – zał. 3 do Rozporządzenia MI (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1612) - pozostanie w dalszym użytku zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 5.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 567)

19. Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy – zał. 6 do Rozporządzenia MI (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1612) - pozostanie w dalszym użytku zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 5.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 567)

20. Potwierdzenie zgłoszenia przewozu– zał. nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów. (Dz. U. z 2011 r. Nr 40, poz. 205)

21. Wypis z potwierdzenie zgłoszenia przewozu” – zał. nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów. (Dz. U. z 2011 r. Nr 40, poz. 205)

 


Ponieważ od ponad 10 lat cena niektórych druków nie była zmianiana, a w tym czasie znacznie wzrosły koszty papieru i ich produkcji, informujemy, że od 1 lipca 2016 r. cena kompletu jednego egzemplarza druków wymienionych w pozycjach od 1 do 15 naszego wzoru zamówienia będzie wynosiła 3,69 zł brutto (3,00 zł + 0,69 zł VAT) a druków wymienionych  w pozycjach od 16 do 21 naszego wzoru zamówienia będzie wynosiła 4,92 zł brutto (4,00 zł + 0,92 zł VAT)


Wszystkie powyższe druki zostały opracowane i wydrukowane na zlecenie Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie w Polskiej  Wytwórni Papierów Wartościowych i spełniają wymogi określone w odpowiednich rozporządzeniach ministra właściwego do spraw transportu.


Do wyżej wymienionych cen druków będą doliczane koszty przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej, zgodnie z życzeniem zamawiającego.


Zamówienia na druki można złożyć na FORMULARZU (xlsx) lub FORMULARZU (pdf) znajdującym się na stronie internetowej PIGTSiS.

 
Wypełniony i podpisany formularz zamówienia można przesłać:
  • po zeskanowaniu pocztą elektroniczną na adres pigtsis@pigtsis.pl  lub
  • faksem na numer 22 822 19 20
  • klasyczną pocztą na adres: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa.

Realizacja przesyłki będzie następować w terminie do czternastu dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia.